2025 ohjelmistopäätösten monet muuttujat

Cirkon historian ensimmäinen avoin ohjelmistohaku on toteutettu ja olemme lähettäneet päätökset kaikille hakijoille. Julkistamme kevään 2025 ohjelmiston syksyllä 2024 ja syksyn 2025 ohjelmiston keväällä 2025. Tulemme toteuttamaan vuoden 2026 ohjelmiston avoimen haun jo kesällä 2024.

Uusissa toimintamalleissa on aina kehitettävää, mutta Cirkon avoimen haun kautta tapahtuva ohjelmistosuunnittelun prosessi tarjosi myös paljon hyvää heti kättelyssä. Yksi tärkeimmistä asioista läpinäkyvyyden edistämiseksi on mahdollisuus kirjoittaa auki valintojen kriteeristö ja itse valintaprosessi. Emme osanneet tai edes pystyneet kirjoittamaan kaikkia reunaehtoja auki ennen hakua, sillä monia asioita tuli esille ohjelmistopäätöksiä tehdessä henkilökunnan kanssa käydyn yhteisen keskustelun kautta.

Cirkon ydintehtävät ovat sirkuksen kehittäminen taiteena ja sirkuksen ammattimaisen toiminnan edistäminen. Ensimmäisen tehtävän toteuttaminen kietoutuu residenssiohjelman ympärille. Esitysohjelmisto on erittäin tärkeä osa toisen tehtävän toteuttamista. Ei siis ole yllätys, että toiminnan kahden tukijalan, residenssiohjelman ja esitysohjelmiston, kriteeristö ja valintaprosessi ovat linjassa toistensa kanssa. Molemmissa valinnoissa arvioidaan taiteellista ajattelua, ammattimaisuutta, ja otetaan huomioon uransa eri vaiheissa olevat taiteilijat, sirkuslajien kattavuus, maantieteellinen edustavuus sekä sukupuolten moninaisuus. Siinä missä residenssiohjelma antaa taiteilijoille vapaat kädet taiteelliseen tutkimukseen ilman tuotantopainetta Cirkon puolelta, pitää esitysohjelmistoa rakennettaessa ajatella kokonaisuutta yleisöjen ja käytettävissä olevan tilan, työajan ja rahan näkökulmasta.

Cirkon taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kehittäminen tarkoittaa väistämättä muutoksia myös esitysohjelmiston rakenteeseen ja toimintalogiikkaan. Me emme voi rakentaa ohjelmistoa, joka parhaassakin tapauksessa tuottaisi Cirkolle useita kymmeniä tuhansia tappiota. Jotta Cirko pystyy tukemaan taiteellista vapautta, kantamaan myös taloudellisia riskejä ja palkkaamaan tarpeeksi henkilökuntaa suhteessa toiminnan laajuuteen, on aikaisempien vuosien edesottamusten taloudelliset seuraukset maksettava ensin pois.

Cirkon Solmu-salin kapasiteetti on 130. 20 euron keskilipunhinnalla yhden loppuunmyydyn esityksen mahdollinen tulo ennen menoja on 2600 euroa. Vaikka tähtäämmekin täysiin katsomoihin, olisi edesvastuutonta suunnitella ohjelmisto niin kalliiksi, että vain täydet katsomot riittäisivät kattamaan esityksen kulut. Vuoden 2023 ohjelmiston esitysten täyttöaste oli 72%. Tämän keskiarvon pohjalta Solmu-saliin tuotavien teosten ylin hinta olisi 1872 euroa per näytös. Tämä yksinkertainen laskelma ei ota huomioon aulapalveluiden kuluja, matka-, majoitus- ja rahtikuluja, ruokakuluja, päivärahoja, teknisen kaluston tai henkilökunnan kuluja, eikä myöskään markkinointikustannuksia.

Cirko on voittoa tavoittelematon yhdistys. Lipputulot eivät riitä kattamaan esitystoiminnan kaikkia kuluja. Cirkon pitää kuitenkin tähdätä mahdollisimman lähelle nollatulosta toiminnan kestävälle pohjalle saattamiseksi ja ylläpitämiseksi. Katamme esitystoiminnan väistämättömän tappion tilavuokrauksen tuloilla. Tämä toimintamalli johtaa jatkuvaan tasapainoiluun tilojen varaamisessa Cirkon omalle toiminnalle ja ulosvuokrauksille. Mikäli ulosvuokrauksia ei ole tulossa, annamme vapaaksi jäävät ajat jäsenistön harjoituskäyttöön. Ympyrä sulkeutuu.

Cirkon tiloihin mahtuu vain rajallinen määrä yleisöä. Nykysirkuksen yleisöpohjan laajentamiseksi laajemman yleisön tavoittaminen on tärkeätä. Tästä johdosta teemme yhteistyötä esimerkiksi Tanssin talon, Kansallisteatterin, Aleksanterin teatterin ja & Espoon teatterin kanssa. Tähän mennessä suurempien näyttämöiden teokset ovat olleet pääasiassa kansainvälisiä vierailuja. Tulevaisuudessa tähtäämme kotimaisten ryhmien teosten viemiseen suuremmille näyttämöille yhteistuotantotoiminnan kautta.

Kaikilla esitystiloilla on oma profiilinsa ja jo olemassa oleva katsojakuntansa, jotka luovat tilaan tuotavalle teokselle omanlaisensa viitekehyksen. Tilan ominaisuudet ja sen luomat odotukset ovat erittäin tärkeitä asioita ohjelmistosuunnittelun näkökulmasta. Esimerkiksi Tanssin talon Erkko-salin katsomo on rakennettu lattialla tapahtuvien koreografisten tapahtumien katsomiseen. Tästä toimintalogiikasta ponnistavat teokset luovat tässä tilassa parhaan katsojakokemuksen.

Näyttämöteos on olemassa katsojan kokemusta varten. Teoksen merkitys rakentuu katsojassa. On erittäin tärkeätä ottaa huomioon erilaiset katsojaryhmät. Cirkon ohjelmiston erityislaatuisimmat katsojaryhmät liittyvät kahteen aivan upeaan hankkeeseen: Taidetestaajat ja Kulttuurin kummilapset. Taidetestaajien piiriin kuuluvat Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset. Cirkon kummilapsia ovat kaikki vuonna 2022 Helsingissä syntyneet lapset siihen saakka, että he menevät kouluun. Teemme parhaamme valitaksemme heille kaikille parhaita mahdollisia ensikosketuksia nykysirkukseen taiteenalana, jotta he, heidän vanhempansa ja opettajansa rakastuisivat nykysirkukseen. Nämä lapset ovat tulevaisuuden yleisöjä, taiteilijoita ja poliittisia päättäjiä.

Kehittääksemme tulevaisuudessa yhteistuotanto- ja kiertuetoimintaa, tulee meidän tehdä päätöksiä yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. He tuovat ohjelmistosuunnitteluun mukaan omat tilansa, yleisönsä ja ohjelmistolliset päämääränsä.

Cirkon verkostoihin perustuva toimintarakenne tuottaa suuren määrän erilaisia ohjelmistosuunnittelullisia muuttujia. Yritämme parhaamme mukaan ottaa kaikki nämä kriteerit huomioon ja palvella nykysirkuksen kenttää esittämällä taiteenlajia laaja-alaisesti. Päätösten aikaansaamiseksi on pakko tehdä useita kompromisseja. Taloudellisen kestävyyden päämäärä johtaa yleisöpohjan ja lipputulojen kasvattamiseen. Tätä päämäärää edistääksemme haluamme selkeyttää Cirkon kausiohjelman ohjelmistollista profiilia, jotta katsojien on helpompi tehdä päätös Cirkon ohjelmistoon kuuluvan teoksen lipun ostamisesta.

Vuoden 2025 ohjelmisto koostuu kansainvälistymis- ja yhteistuotantoprojekti Loiston viitekehykseen sopivasta kotimaisesta ensi-illasta (Solmu), Aleksanterin teatteriin sopivasta kotimaisesta teoksesta, kotimaisesta vierailuteoksesta (Solmu), kolmesta perheille suunnatusta työnimi Lasten lauantai -konseptiin soveltuvasta kotimaisesta teoksesta sekä perheen pienimmille soveltuvasta kotimaisesta Kulttuurin kummilapset -teoksesta.

Nyt tehtyjen teosvalintojen lisäksi olemme kartoittaneet mahdollisiin kaupunkitapahtumiin soveltuvia teoksia ja teoksia jotka soveltuisivat Performing HEL -myyntitapahtumaan, mikäli tapahtuma toteutuu. Tanssin talon Erkko-salissa toteutetaan vuonna 2025 yksi kansainvälinen vierailu.

Markkinointimateriaalissa näkyvä tunnistettava sirkustaito ja teoksen näkyvyys mediassa vaikuttavat edelleen erittäin paljon katsojien päätökseen ostaa tai olla ostamatta lippu. Pienimuotoiset kokeelliset teokset ovat usein se ympäristö, jossa taiteilijat hahmottelevat taiteenlajin mahdollisia kehityssuuntia. Näiden teosten markkinointi on usein varsin haastavaa ja potentiaalinen yleisö varsin pieni. Tätä kautta taloudellinen riski voi nousta kohtuuttoman korkeaksi. Uuden sirkuksen keskuksen tulee pystyä esittämään uutta sirkusta. Tästä johdosta Cirkon tulee kehittää sekä kotimaisten että kansainvälisten pienten kokeellisten teosten esittämiselle uusi viitekehys tai tuoda nykysirkusta johonkin jo olemassa olevaan viitekehykseen, jolla on jo vastaanottavaista yleisöä. Tätä tulemme edistämään vuoden 2026 ohjelmistosta alkaen.

Paljon on työtä vielä tehtävänä. Kehitetään Cirkon toimintaa yhdessä eteenpäin askel ja vuosi kerrallaan vuoropuhelun kautta. Haluamme kehittää toimintaamme ja ohjelmistonhakuprosessiamme edelleen tulevaisuudessa. Voit jättää palautetta ohjelmistohausta täällä.

Jarkko Lehmus,
Toiminnanjohtaja