Cirkon kansainväliset verkostot: Baltic Nordic Circus Network

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on verkosto sanan varsinaisessa merkityksessä: BNCN on keskenään tiiviissä yhteydessä olevien yhteisöjen muodostama kokonaisuus, joka ei kuitenkaan ole virallisesti rekisteröity laillinen entiteetti. BNCN ei siis ole organisaatio itsessään vaan samanmielisten organisaatioiden päätös tehdä yhteistyötä. BNCN koostuu yhteensä 20 jäsenyhteisöstä, jotka edustavat kaikkia kahdeksaa Baltian maata ja Pohjoismaata.

BNCN:n ydintehtävä on kehittää ja vahvistaa sirkuksen kenttää ja sen tunnettuutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella verkoston jäsenorganisaatioiden kehittämillä yhteistyöprojekteilla. BNCN on ainutlaatuinen ja tärkeä verkosto sekä taiteenalallamme että maantieteellisellä alueellamme.

Suomesta Cirko ja Sirkuksen tiedotuskeskus ovat olleet BNCN:n jäseniä verkoston perustamisesta lähtien. Koska BNCN ei ole itsessään laillinen entiteetti, verkoston ylläpitämisestä vastaa kolmen vuoden välein vaihtuva niin sanottu host-organisaatio, eli verkostoa koordinoivan työntekijän palkkauksesta vastaava jäsenorganisaatio. Sirkuksen tiedotuskeskus toimi verkoston host-organisaationa BNCN:n alkuvuosina 2014–2016. Vuodesta 2017 lähtien verkostolla on ollut yksi työntekijä: verkostokoordinaattori Lina B. Frank. Vuosina 2017–2019 vetovastuu oli ruotsalaisella Manegenilla. Vuosina 2020–2022 verkoston vetovastuu on jaettu Malmössä toimivan Cirkus Sydin ja latvialaisen Rigas Cirksin välillä. Lina koordinoi edelleen verkoston toimintaa Cirkus Sydin työllistämänä.

Jäsenet tekevät verkoston päätökset kahdesti vuodessa järjestettävässä vuosikokouksessa. Vuosikokoukset on järjestetty keväästä 2020 lähtien etäyhteyksien kautta. Tulevaisuudessa tähtäimessä on joka toisen kokouksen järjestäminen etäyhteyksien kautta ja joka toisen fyysisesti jonkin jäsenorganisaation toteuttamana.

Vuodesta 2019 BNCN:n koordinaattoria on tukenut vuosikokouksen päättämä johtoryhmä, jotta päätöksenteko ja toiminnan organisointi olisi nopeampaa vuosikokousten välillä. Johtoryhmän jäsenet ovat verkostossa aktiivisesti toimivia henkilöitä, joiden toimikausi johtoryhmässä on kaksi vuotta kerrallaan. Yksittäinen henkilö voi työskennellä johtoryhmässä enintään kaksi kautta. Johtoryhmässä tulee aina olla sekä Pohjoismaiden että Baltian maiden edustus. Tällä hetkellä johtoryhmässä työskentelevät Mara Pavula (LV), Giedrė Putramentaitė (LT) ja minä

BNCN:n koordinaattori hakee rahoituksen verkoston jäsenorganisaatioiden kehittämille projekteille etupäässä pohjoismaisista ja eurooppalaisista kansainväliseen yhteistyöhön tähtäävistä julkisen sektorin rahoituslähteistä, kuten Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Projektit pyrkivät kehittämään sirkustaiteilijoiden ja muiden alalla toimivien ammattilaisten taito- ja tietopohjaa sekä verkostoitumista. Verkoston jäsenorganisaatiot jakavat myös aktiivisesti omalla alueellaan sirkuksen alan kehittämisessä hyväksi koettuja käytäntöjä kansalliset ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen.

Projektien valmistelu tapahtuu työryhmissä. Tällä hetkellä BNCN:n työryhmistä aktiivisimpia ovat pedagoginen ja dramaturginen työryhmä. BNCN:llä on myös riggaus- ja residenssityöryhmät, mutta jäsenorganisaatioiden jatkuva ja akuutti koronasäätö on verottanut näiden työryhmien aktiivisuutta. Kevään 2021 vuosikokouksessa sekä koronaväsymys että koronan jälkeisen ajan ja toimintamallien odotus ja kehittäminen olivat vahvasti läsnä. Halu yhdessä tekemiseen ja sirkuksen kehittämiseen taiteenalana elää kuitenkin verkostossa edelleen erittäin vahvana. Koronan tuottama häiriö totuttuihin toimintamalleihin mahdollistaa myös muutoksen. BNCN:n partnerit ovat aktiivisesti niin yhdessä kuin omilla tahoillaan rakentaneet uusia kestävämpiä toimintamalleja sirkustaiteen jatkuvan kehityksen tukemiseksi.

Dramatic Fields -projekti

Korona on heittänyt kapuloita myös uusien projektien suunnittelun rattaisiin. Vuonna 2021 suurin osa BNCN:n projekteista on loppusuoralla tai vasta rahoituksen hankintavaiheessa. Rahoitukseltaan varmistuneista BNCN:n projekteista aktiivisimmassa toteutusvaiheessa on Dramatic Fields -projekti. Siinä tutkitaan ja kehitetään yhdessä nuorten sirkustaiteilijoiden kanssa nykysirkuksen merkityksen luomisen rakenteita ja käytäntöjä, eli dramaturgista ajattelua.

Dramatic Fields -projekti toteutetaan kaudella 2021–2022. Projekti koostuu dramaturgista ajattelua käsittelevästä seminaarista sekä kahdesta työpajasta. Seminaari ja työpajat toteutetaan sekä fyysisessä tilassa että etäyhteyksien kautta. Seminaari ja ensimmäinen työpaja tapahtuu Cirkolla lokakuussa 2021 ja toinen työpaja maaliskuussa 2022 Arts Printing Housessa Vilnassa. Työpajat tulevat perustumaan dramaturgisen prosessin rakenteeseen eli kuunteluun, kysymysten esittämiseen, reflektointiin, rakenteelliseen analyysiin, keskusteluun ja kehitysehdotusten tekemiseen kysymysten avulla. Työpajojen ja seminaarin tarkempaa sisältöä kehitetään aktiivisesti yhdessä projektin osallistujien kanssa.

Hakuaika osallistujille on 6.–20.8.2021. Projektiin voivat hakea alle 30-vuotiaat nykysirkustaiteilijat, jotka asuvat tai ovat lähtöisin Pohjoismaista tai Baltian maista. Hakuilmoitus Dramatic Fields -projektiin julkaistaan BNCN:n partnereiden kanavissa. Watch this space!

Jarkko Lehmus
dramaturgi/tuottaja
Cirko – Uuden sirkuksen keskus