Akademin för konstnärligt tänkande

Akademin för konstnärligt tänkande

Akademin för konstnärligt tänkande siktar på att utveckla dramaturgiskt och kritiskt tänkande. Projektet sammanför olika aktörer inom scenkonst för att lära sig tillsammans och av varandra i en kreativ, konstruktiv och avslappnat samtalande atmosfär.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (Akademin för konstnärligt tänkande) var ett treårigt projekt som organiseras av Cirko och finansieras av Koneen säätiö. Projektet siktade på att utveckla dramaturgiskt och kritiskt tänkande. Projektet sammanförde olika aktörer inom scenkonst för att lära sig tillsammans och av varandra i en kreativ, konstruktiv och avslappnat samtalande atmosfär. Projektet innehöll en 2-årig studiehelhet som ordnas under läsåren 2018–2019 och 2019–2020 i samarbete med Konstuniversitetets Öppna campus, samt två föreställningsproduktioner som förverkligades under läsåret 2020–2021.

TAA fortsätter med andra årskurs 2021–2022, nu utan projektfinansiering. Studiehelheten ordnas med Cirkos och Konstuniversitetets egna resurser. Sammanlagt 16 studerande representerar alla konstfält inom scenkonst. TAA leds av Jarkko Lehmus från Cirko och Ville Sandqvist från Konstuniversitetet. Under närstudieperioderna finns det också besök av erfarna aktörer inom scenkonst och andra experter inom branschen.

TAA:s målgrupp är aktörer inom scenkonst, samt Konstuniversitetets studerande inom magisterprogrammet i scenkonst. Studiehelheten (16 sv) riktas till verksamma inom teater, cirkus, dans, musik och för skapare av olika verk som kombinerar dessa. Studierna riktas till dem som vill fördjupa sina kunskaper i dramaturgiskt tänkande och föreställningskomposition och förstå olika dramaturgiska former. Med aktörer anses dansare, skådespelare, cirkuskonstnärer, designers, regissörer, koreografer, dramaturger, kompositörer och andra konstnärer som är med i skapandet av en föreställning.

Studierna är en del av utbudet i Konstuniversitetets öppna universitet. Studiehelheten förstärker deltagarnas förmåga att öppna och argumentera föreställningens dramaturgi, samt stärker dem att via diskussion argumentera sina egna synpunkter och förstå andra synpunkter. Kurserna utvecklar deltagarnas medvetenhet om det egna sättet att se och uppleva och om sin egen historia, samt hjälper dem att skapa olika sätt och ett språk för att dekonstruera observationer och diskutera och skriva om dem. Genom att gestalta föreställningens struktur, via dramaturgiska och kompositionella observationer, strävar man att hitta verktyg för det egna konstnärliga arbetet.

Studiehelheten (16 sp) innefattar en åtta veckors period av närstudier. Varje läsår förverkligas två närstudieperioder i samband med festivaler och andra intensiva föreställningsperioder. Närstudierna byggs upp av att titta på föreställningar och handledd analys, samt skriftliga uppgifter i samband med närstudierna.

ESSÄ: EN SKÅDESPELARES ARBETE MED SIG SJÄL