aineistopankkin käyttöehdot

Aineistopankin kuvat ja muu materiaali (jäljempänä “Aineisto”) ovat käytettävissä ainoastaan jäljempänä määriteltäviä tarkoituksia varten. Aineistopankin kaikki materiaali on tekijän- ja tavaramerkkisuojaoikeuksin turvattu.

Aineistopankin käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Cirko - Uuden sirkuksen keskus vastaa aineistopankissa julkaisemansa aineiston sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän käytä, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistopankista hakemaansa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Aineiston käyttö on oikeutettua kun
a) Aineiston yhteydessä mainittuja käyttöehtoja ja tekijänoikeuksia noudatetaan
b) Aineistoa ei muokata

Aineistoa voidaan käyttää seuraavasti
a) Yhteistyötahojen tekemään Cirkoon liittyvään viestintään
b) Journalistisessa yhteydessä kun aiheena on Cirko

Aineistoa ei voi käyttää seuraavasti
a) Aineistoa ei voi laittaa muuhun palveluun uudelleen ladattavaksi.
b) Aineiston käyttöoikeuksia ei voi edelleen myydä, lainata, vuokrata, antaa tai muuten siirtää.
c) Aineistoa ei voi käyttää asiattomasti.
d) Aineistoa ei voi muokata.

Materialbankens användningsvillkor

Bilder och övrigt material (nedan ”Material”) i materialbanken får endast användas för nedan definierade ändamål. Allt material i materialbanken skyddas genom upphovs- och varumärkesskyddsrätter.

Användning av Materialbanken kräver att man godkänner Användningsvillkoren.

Cirko - Centrumet för nycirkus ansvarar för innehållet i Materialet som publiceras i Materialbanken. Användaren ansvarar för att inte använda, skicka, spara eller på annat sätt hantera Material från Materialbanken på ett sätt som kränker upphovsrätterna eller övriga rätter, god sed, lagar eller myndighetsbestämmelser.

Användning av Materialet berättigas när

a) Användningsvillkoren som nämns i samband med Materialet och upphovsrätterna beaktas.

b) Materialet inte bearbetas.

Materialet kan användas enligt följande:

 a) Till Cirko-kommunikation som tagits fram av samarbetsparter.

b) I journalistiskt samband då temat är Cirko.

Materialet får inte användas enligt följande:

 a) Materialet får inte läggas in i någon annan tjänst för nedladdning på nytt.

b) Användningsrätterna till Materialet får inte säljas vidare, lånas ut, hyras ut, ges bort eller i övrigt överföras.

c) Materialet får inte användas för irrelevanta ändamål.

d) Materialet får inte bearbetas.

Terms of Use

The images and other Material contained in the Material Bank (hereinafter “the Material”) may only be used for the purposes specified below. All Material in the Material Bank is subject to copyright and trademark protection rights.

Use of the Material Bank requires acceptance of the Terms of Use.

Cirko - Center for New Circus is responsible for the content of the Material it publishes in the Material Bank. The User shall be responsible for not using, sending, storing or otherwise handling the Material it obtains from the Material Bank in a manner that violates copyright or other rights, good practice, the law or official regulations.

Use of Material is permitted when

a) The Terms of Use and copyrights mentioned in conjunction with the Material are observed

b) The Material is not modified

The Material may be used

a) For Cirko communications made by partners

b) For journalistic purposes when the topic is Cirko

The Material may not be used

a) The Material may not be added to another service for further downloading.

b) The user rights to the Material may not be sold, loaned, leased, given or otherwise transferred to third parties.

c) The Material may not be used inappropriately.

d) The Material may not be modified.